POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
„Fundacja Terytorium Neutralne”, zwana w treści statutu „Fundacją", ustanowiona przez Magdalenę Olgę Olszewską oraz Agnieszkę Marię Knedler, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 08.12.2020 roku (Repertorium A nr 5489/2020) przed zastępcą notarialnym Bartoszem Lipką, zastępcą Hanny Kacprzak-Kucharskiej, notariusza w Warszawie, w jej kancelarii notarialnej przy Pl. Konstytucji nr 4 lok. 39 w Warszawie, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.

§ 2
Fundacja ma osobowość prawną.
Organem nadzoru ze względu na cele Fundacji jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
Fundację ustanawia się na czas nieokreślony.
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą.

§ 3
Fundacja może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, zakłady, filie, a także przystępować do spółek krajowych i zagranicznych.
Fundacja może przystępować do organizacji międzynarodowych na warunkach określonych w statutach tych organizacji, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, w których Polska jest stroną.    

§ 4
Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez Fundatorów.
Fundacja może ustanawiać tytuły, odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.


CELE I ZASADY FUNDACJI

§ 5
1.     Działalność́ naukowa. Praca z młodzieżą w zakresie nauki i sztuki.
2.     Działalność oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów. Organizowanie praktyk i stażów dla młodzieży.
3.     Działalność kulturalna. Edukacja kulturalna młodzieży. Wspieranie inicjatyw twórczych. Promowanie postawy nastawionej na korzystanie z dóbr kultury oraz ich ochronę.
4.     Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu. Aktywizacja młodzieży w dziedzinie usportowienia i dbałości o kondycję fizyczną.
5.     Działalność w zakresie ochrony środowiska. Poszerzanie świadomości ekologicznej wśród młodzieży. Wspieranie inicjatyw proekologicznych.
6.     Działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Kształtowanie postaw i nawyków prozdrowotnych u młodzieży. Wspieranie młodzieży w trudnej sytuacji życiowej.
7.     Kształtowanie świadomości ekonomicznej młodzieży. Wsparcie w wyborze drogi zawodowej.
8.     Działalność upowszechniająca wśród młodzieży ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich. Wychowanie do życia w demokracji.
9.     Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów międzynarodowych młodzieży.
10.  Międzykulturowa integracja młodzieży. Edukacja w zakresie kultur mniejszości narodowych i etnicznych. Przeciwdziałanie zjawiskom ksenofobii i dyskryminacji, na rzecz kształtowania postawy tolerancji i szacunku.
11.  Przeciwdziałanie przemocy w środowisku rówieśniczym. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży.
12.  Budowanie świadomości społecznej i zwiększanie kompetencji społecznych młodzieży. Kształtowanie poczucia sprawczości.

§ 6
Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
1.     Prowadzenie świetlicy dla młodzieży.
2.     Prowadzenie portalu internetowego dla młodzieży.
3.     Wydawanie książek, albumów, broszur, kalendarzy i innych materiałów papierowych i cyfrowych.
4.     Wydawanie materiałów audio i wideo.
5.     Organizowanie wystaw i kampanii społecznych.
6.     Edukację nieformalną oraz organizowanie zajęć artystycznych i sportowych dla młodzieży.
7.     Udzielanie młodzieży pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
8.     Prowadzenie doradztwa dla młodzieży w sferze edukacyjno-zawodowej.
9.     Organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży.
10.  Organizowanie konferencji, wykładów i szkoleń.
11.  Podnoszenie kwalifikacji zespołu Fundacji oraz osób objętych wsparciem Fundacji.
12.  Organizowanie konkursów i przyznawanie nagród.

§ 7
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
Back to Top